Fundacja Akademia Obywatelska

Fundacja Akademia Obywatelska

co możemy dla Ciebie zrobić?
Unmute

Czym się zajmujemy?

faofao
 

SZKOLIMY

pracowników i przedsiębiorców. Inwestujemy w ludzi bo wierzymy, że to oni są najważniejsi. Pokazujemy, jak pozbyć się ograniczeń i uwierzyć, że praca ma znaczenie.

POMAGAMY

osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i tym, którzy chcą coś zmienić. Wierzymy w przedsiębiorczość, pomagamy zakładać firmy i spółdzielnie socjalne, dajemy wędkę zamiast ryby.

ORGANIZUJEMY

lokalne i międzynarodowe konferencje, poświęcone Ekonomii Społecznej, spotkania dla organizacji pozarządowych, integrujemy środowisko Trzeciego Sektora.

WSPÓŁPRACUJEMY

z samorządami i organizacjami międzynarodowymi, jak ENSIE. Uważamy, że Polska może i powinna skorzystać z doświadczeń innych krajów.

 

Fakty mówią za nas!

2008

rok założenia

11

zrealizowanych projektów

7

projektów w realizacji

120

założonych działalności gospodarczych

11

założonych spółdzielni socjalnych 

 

 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Gandhi

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

ofipx110-450

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Niewiele ponad dwa tygodnie dzielą nas od najważniejszego dla sektora obywatelskiego wydarzenia. Już od wielu lat wrzesień kojarzy się z Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, do którego współtworzenia zapraszamy co trzy lata w Warszawie.

Tradycją stało się wpisanie Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych do kalendarza naszych wspólnych świąt. Wspólnie je tworzymy i wspólnie działamy na jego rzecz, aby znowu móc spotkać się w tak szerokim gronie. Po kilkunastu latach rola OFIP-u w budowaniu świadomości społecznej na temat miejsca organizacji pozarządowych w sprawnie działającym państwie jest trudna do przecenienia.
OFIP to również najbardziej znaczące przedsięwzięcie sektora pozarządowego, które promuje jego osiągnięcia w wymiarze ogólnopolskim na zewnątrz. Pokazujemy naszą siłę zjednoczonych wielu organizacji całej opinii publicznej. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że możemy liczyć na siebie wzajemnie: dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, pomysłami.

W tym roku obchodzimy 25 lat wolności. W naturalny sposób prowokuje nas to do podsumowania naszej dotychczasowej działalności i radości z ogromnych postępów, jakie poczynił sektor pozarządowy w Polsce. Z tej okazji działania VII OFIP-u zakrojone zostały na wyjątkowo szeroką skalę. Wrześniowe spotkanie poprzedziły w maju i czerwcu Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych, które dokonały analizy działania różnych obszarów aktywności oraz wyciągnęły wnioski, które posłużą jako baza dla nakreślenia strategii dla trzeciego sektora w Polsce.
Podczas OFIP-u odbędzie 65 sesji, ponad 50 inicjatyw Tygodnia Obywatelskiego, 70 stoisk na Krakowskim Przedmieściu w ramach Pikniku Inicjatyw Obywatelskich oraz kilka wydarzeń towarzyszących.

Dużą rolę podczas przygotowywania tegorocznego Forum odgrywają lokalność oraz łatwy dostęp do wydarzeń. Fundacja Kuroniówka, która zaopatrywać będzie uczestników w posiłki, korzysta wyłącznie z lokalnych dostawców produktów. Zapewniamy również tłumaczenie sesji plenarnej na język migowy i język angielski. Chcemy stać się maksymalnie otwarci na wszystkich zainteresowanych działaniem oraz inspirować do podejmowania nowych wyzwań i tematów. Biorąc odpowiedzialność za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie tak ważnego wydarzenia, zdecydowaliśmy o kontynuowaniu pobierania opłat od uczestników OFIP-u.

Chcemy promować profesjonalne działania, aktywne organizacje i dobre projekty. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że razem możemy liczyć na innych.
Zapraszamy na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Was wszystkich – osoby, którym sprawy społeczne są bliskie. Przedstawicieli inicjatyw obywatelskich i społecznych, lokalnych liderów, osoby działające w ruchach oddolnych i nieformalnych, NGO-sach, instytucjach oraz wszystkich uważających Forum za miejsce dla osób wierzących we wspólne działania na rzecz wspólnej sprawy.

Aktualny program VII OFIP dostępny jest na stronie naszego wydarzenia: www.ofip.eu
Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, rejestracja trwa do końca sierpnia.

Do zobaczenia we wrześniu!
Piotr Frączak i Weronika Czyżewska

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska realizuje projekt „Własna firma szansą na sukces”

logo2

plakat-ost0Celem głównym projektu jest uzyskanie trwałego zatrudnienia przez 76 uczestników projektu biernych zawodowo, którzy utracili pracę po 1 marca 2020 r., poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej (DG) do 31.05.2022 r.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota dofinansowania: 3 458 150,10 zł.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba spełniająca jednocześnie następujące kryteria:
a) jest osobą bierną zawodowo, zamieszkującą/uczącą się na terenie województwa podkarpackiego,
b) wiek od 18-29 lat,
c) nie spełniająca kryteriów grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.,
d) utraciła pracę po 1 marca 2020 r.,
e) spełnia wymogi dla uczestników wskazanych w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Oferujemy:
1. Szkolenie z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (szkolenie z przedsiębiorczości).
2. Dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23 050,00 zł.
3. Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w kwocie 2 600,00 zł na miesiąc.

Biuro Projektu:
ul. E. Orzeszkowej 7, 35-006 Rzeszów, I piętro, Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00
Tel.: 732 944 722 lub 733 033 638
www.akademiaobywatelska.eu
dotacje@akademiaobywatelska.eu

04.08.2021
Informujemy, że pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces” realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie ogłoszony 16.08. 2021 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 2.09.2021 r.

25.07.2021
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie Własna firma szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

1.05.2021
Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska rozpoczął realizację projektu „Własna firma szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania

Plakat

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny (wersja kolorowa)

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny (wersja w odcieniach szarości)

Załącznik 2 – Karta oceny formalnej formularz rekrutacyjnego

Załącznik 3 – Karta oceny merytorycznej formularz rekrutacyjnego

Załącznik 4 – Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik  5 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Załącznik 6 – Oświadczenie dotyczące kryteriów uczestnictwa w projekcie

Załącznik 7 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 8 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Załącznik 9 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik 10 – Wniosek ZUS

Załącznik 11 – Wniosek US

Załącznik 12 – Wniosek KRUS

Załącznik 13 – Ankieta potrzeb wynikających z niepełnosprawności

 

Regulamin przyznawania środków finansowych

Załącznik 1 – Biznesplan

Załącznik 2 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik 3 – Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Załącznik 6 – Oświadczenie uczestnika projektu do biznesplanu

Załącznik 7 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 8 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik 9 – Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego

Załącznik 10 – Oświadczenie o podwójnym finansowaniu składek ZUS

Załącznik 11 – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 12 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 13 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

6.09.2021
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani pozostali Kandydaci i Kandydatki. Poniżej przedstawiamy listę Osób, które odpadły na etapie oceny formalnej. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.
Zał. 1

13.09.2021
Podczas oceny merytorycznej Kandydatki i Kandydaci otrzymali następującą ilość punktów. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.
Zał. 2

21.09.2021
Podczas spotkania z doradczynią zawodową Kandydatki i Kandydaci otrzymali następującą ilość punktów. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.
Zał. 3

23.09.2021
Przedstawiamy listę rankingowa z podziałem na osoby bierne zawodowo z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i osoby bierne z poza tego obszaru.
Zał. 4 i Zał. 5
Przedstawiamy listę rezerwową.
Zał. 6

Kandydatom i Kandydatkom bardzo dziękujemy za udział w procesie rekrutacji. Doceniamy Państwa wysiłek, poświęcony czas oraz zaangażowanie.
Serdecznie gratulujemy osobom, które stały się uczestnikami naszego projektu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w II turze rekrutacji.

27.09.2021

Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces” realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest ogłoszony od 7.10.2021 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 26.10.2021 r. do godziny 16:00.
Jednocześnie informujemy, iż jest to ostatni nabór do projektu, dlatego zgodnie z punktem 7
§ 10, który brzmi: „Jednocześnie na etapie rekrutacji będzie monitorowana kwestia 50% udziału osób biernych zawodowo z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku kiedy udział osób nie należących do tej grupy osiągnie 50% do Projektu będą kwalifikowane osoby wyłącznie z grupy osób biernych zawodowo z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.
Obecnie do projektu zostało zaproszonych 13 osób biernych zawodowo z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i 27 osób z poza tego obszaru.
Jednocześnie przypominamy, iż miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

28.09.2021

Informujemy, że pierwszy nabór biznesplanów do projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces” realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest ogłoszony od 11.10.2021 r. i będzie trwał 14 dni kalendarzowych. Zakończenie naboru przewidziane jest 25.10.2021 r. do godziny 16:00.

 

22.10.2021
Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych
do projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

został wydłużony. Zakończenie naboru przewidziane jest 3.11.2021 r. do godziny 16:00.

28.10.2021
Przedstawiamy listę rankingowa biznesplanów w ramach projektu Projekt „Własna firma szansą na sukces” realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska, na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
1 30/I/WFSNS/2021 99,5
2 82/I/WFSNS/2021 95,5
3 26/I/WFSNS/2021 95,5
4 2/I/WFSNS/2021 95,5
5 32/I/WFSNS/2021 94
6 27/I/WFSNS/2021 93,5
7 16/I/WFSNS/2021 93,5
8 79/I/WFSNS/2021 92
9 73/I/WFSNS/2021 92
10 42/I/WFSNS/2021 91
11 76/I/WFSNS/2021 90,5
12 40/I/WFSNS/2021 90
13 84/I/WFSNS/2021 89,5
14 83/I/WFSNS/2021 89,5
15 48/I/WFSNS/2021 88,5
16 86/I/WFSNS/2021 88,5
17 81/I/WFSNS/2021 88,5
18 75/I/WFSNS/2021 87
19 43/I/WFSNS/2021 86,5
20 85/I/WFSNS/2021 86,5
21 50/I/WFSNS/2021 86
22 37/I/WFSNS/2021 85,5
23 36/I/WFSNS/2021 85,5
24 14/I/WFSNS/2021 84
25 5/I/WFSNS/2021 84
26 55/I/WFSNS/2021 83,5
27 58/I/WFSNS/2021 83
28 74/I/WFSNS/2021 83
29 77/I/WFSNS/2021 83
30 29/I/WFSNS/2021 83
31 17/I/WFSNS/2021 82,5
32 15/I/WFSNS/2021 82,5
33 41/I/WFSNS/2021 82,5
34 31/I/WFSNS/2021 81
35 88/I/WFSNS/2021 80,5
36 20/I/WFSNS/2021 80,5
37 54/I/WFSNS/2021 80
38 38/I/WFSNS/2021 80
39 87/I/WFSNS/2021 76,5
40 56/I/WFSNS/2021 76

Informujemy, iż dofinansowanie otrzymuje pierwsze 38 osób.
Bardzo dziękujemy za włożony trud w proces pisania i składania biznesplanów. Doceniamy Państwa wysiłek, poświęcony czas oraz zaangażowanie.
Serdecznie gratulujemy osobom, które będą zakładać jednoosobowe działalności w ramach naszego projektu.

Projekt „Bądź aktywny!” jest realizowany przez Dolinę Edukacji Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym projektu jest Wzrost zdolności do zatrudnienia 80 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz d oświadczenie zawodowe do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 950 554,88 PLN

Dokumenty do pobrania

Fundacja Akademia Obywatelska rozpoczęła realizację projektu pt. „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”. Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

1.02.2022

Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska rozpoczął realizację projektu „Własna firma szansą na trwale zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12.04.2022

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.04.2022

Informujemy, że pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 14.04.2022 nr POWR.01.02.01-18-0001/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie ogłoszony 25.04.2022 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 13.05.2022 r.

25.04.2022

Informujemy, że pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
jest ogłoszony od 25.04.2022 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 13.05.2021 r.

12.05.2022

Informujemy, że pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie wydłużony
do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Zakończenie naboru przewidziane jest 25.05.2021 r.

27.05.2022

Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani pozostali Kandydaci i Kandydatki. Poniżej przedstawiamy listę Osób, które odpadły na etapie oceny formalnej. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.

Zal. 1

30.05.2022

Podczas oceny merytorycznej Kandydatki i Kandydaci otrzymali następującą ilość punktów. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.

Zal. 2

4.06.2022

Podczas spotkania z doradczynią zawodową Kandydatki i Kandydaci otrzymali następującą ilość punktów. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.

Zal. 3

6.06.2022

Przedstawiamy listę rankingowa.

Zal 4

Kandydatom i Kandydatkom bardzo dziękujemy za udział w procesie rekrutacji. Doceniamy Państwa wysiłek i czas oraz zaangażowanie.
Serdecznie gratulujemy Osobom, które stały się Uczestnikami naszego projektu.

23.05.2022

Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 14.04.2022 nr POWR.01.02.01-18-0001/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
zostanie ogłoszony 13.06.2022 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 1.07.2022 r.

13.06.2022

Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 14.04.2022 nr POWR.01.02.01-18-0001/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest ogłoszony 13.06.2022 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 1.07.2022 r.

01.07.2022

Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie wydłużony do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończenie naboru przewidziane jest 08.07.2021 r.

12.07.2022

Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani pozostali Kandydaci i Kandydatki. Poniżej przedstawiamy listę Osób, które odpadły na etapie oceny formalnej. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.

Zal. 1

15.07.2022

Podczas oceny merytorycznej Kandydatki i Kandydaci otrzymali następującą ilość punktów. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.

Zal. 2

18.07.2022

Podczas spotkania z doradczynią zawodową Kandydatki i Kandydaci otrzymali następującą ilość punktów. Informacja podana jest poprzez Numery Identyfikacyjne Kandydatów.

Zal. 3

21.07.2022

Przedstawiamy listę rankingowa.

Zal 4

Kandydatom i Kandydatkom bardzo dziękujemy za udział w procesie rekrutacji. Doceniamy Państwa wysiłek i czas oraz zaangażowanie.
Serdecznie gratulujemy Osobom, które stały się Uczestnikami naszego projektu.

21.03.2022 r.

Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska rozpoczął realizację projektu „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12.04.2022 r.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

15.04.2022 r.
Informujemy, że pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 21.03.2022 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

zostanie ogłoszony 25.04.2022 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 13.05.2022 r.

22.04.2022
Informujemy, że pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 21.03.2022 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

został ogłoszony od 25.04.2022 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 13.05.2022 r.

23.05.2022 r.
Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na a trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 21.03.2022 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

zostanie ogłoszony 13.06.2022 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 1.07.2022 r.

13.06.2022
Informujemy, że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Projekt „Własna firma szansą na trwałe zatrudnienie”
realizowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 21.03.2022 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

został ogłoszony od 13.06.2022 r. i będzie trwał 14 dni roboczych. Zakończenie naboru przewidziane jest 1.07.2022 r.

Dokumenty do pobrania

Plakat
Regulamin rekrutacji
Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
Załącznik 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Załącznik 4 – Karta oceny predyspozycji kandydata
Załącznik 5 – Sektory wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie
Załącznik 6 – Oświadczenia dotyczące kryteriów uczestnictwa w projekcie
Załącznik 7 – Oświadczenie uczestnika projektu RODO
Załącznik 8 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego
Załącznik 9 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
Załącznik 10 – Wniosek ZUS
Załącznik 11 – Wniosek US
Załącznik 12 – Wniosek KRUS
Załącznik 13 – Ankieta potrzeb wynikających z niepełnosprawności

Regulamin przyznawania środków finansowych
Załącznik 1 – Biznesplan Własna firma
Załącznik 2 – Karta oceny biznesplanu Własna firma
Załącznik 3 – Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się de minimis_wstępnie uzupełniony
Załącznik 5 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznesplanu
Załącznik 6 – Oświadczenie uczestnika projektu do Biznesplanu
Załącznik 7 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Załącznik 8 – Harmonogram rzeczowo-finansowy_Własna firma szansą na sukces
Załącznik 9 – Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego
Załącznik 10 – Oświadczenie o podwójnym finansowaniu składek ZUS
Załącznik 11 – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Załącznik 12 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego Własna firma
Załącznik 13 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Kompetencje cyfrowe szansą na sukces

plakat-kompetencjeProjekt „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” jest realizowany przez Fundację Akademia Obywatelska w partnerstwie z Edu Service Zdzisław Sikora

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Obszarem realizacji Projektu jest województwo podkarpackie.
Projekt jest realizowany od: 01.11.2021 r. do: 30.06.2023 r.

Celem głównym Projektu jest Wzrost kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) u co najmniej 300 uczestników projektu do 30.06.2023 r

Celami szczegółowymi są:
a) podniesienie kompetencji u co najmniej 140 uczestników w zakresie TIK na poziomie podstawowym do 30.06.2023 r,
b) podniesienie kompetencji u co najmniej 160 uczestników w zakresie TIK na poziomie średniozaawansowanym do 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 1 169 988,48 zł
Wkład Unii Europejskiej: 994 490,20 zł

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 25 lat i chcą pozyskać umiejętności cyfrowe!

Aktualności projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”:

06.02.2023
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 30 osób.

17.01.2023
Informujemy, że rozpoczął się dziesiąty nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 06.02.2023 r.

16.01.2023
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 39 osób.

15.11.2022
Informujemy, że rozpoczął się dziewiąty nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 16.01.2023 r.

14.11.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 10 osób.

27.10.2022
Informujemy, że rozpoczął się ósmy nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 14.11.2022 r.

26.10.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 30 osób.

18.10.2022
Informujemy, że rozpoczął się siódmy nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 26.10.2022 r.

17.10.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 40 osób.

08.10.2022
Informujemy, że rozpoczął się szósty nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 17.10.2022 r.

07.10.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 60 osób.

24.09.2022
Informujemy, że rozpoczął się piąty nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 07.10.2022 r.

23.09.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 4 osób.

17.09.2022
Informujemy, że rozpoczął się pierwszy nabór uzupełniający rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 23.09.2022 r.

23.09.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 70 osób.

17.09.2022
Informujemy, że rozpoczął się czwarty nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 23.09.2022 r.

16.09.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 51 osób.

06.09.2022
Informujemy, że rozpoczął się trzeci nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 16.09.2022 r.

5.09.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 10 osób.

21.06.2022
Informujemy, że rozpoczął się drugi nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych i potrwa do 5.09.2022 r.

20.06.2022
Komisja przeprowadziła ocenę formalną. Do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani wszyscy Kandydaci i Kandydatki.
Informujemy, że do projektu zakwalifikowali się wszyscy chętni. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach! I gratulujemy!
W Projekcie udział weźmie 20 osób.

1.03.2022
Informujemy, że pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych został wydłużony
Zakończenie naboru przewidziane jest 20.06.2022 r.

01.01.2022
Informujemy, że rozpoczął się pierwszy nabór rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska wraz z Partnerem w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

20.12.2021
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

6.12.2021
Fundacja Akademia Obywatelska wraz z Partnerem rozpoczęła realizację projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces” w ramach Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Dokumenty do pobrania projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”:

Regulamin projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”
Formularz rekrutacyjny projektu „Kompetencje cyfrowe szansą na sukces”

Fundacja Akademia Obywatelska – Co nowego?

21.08.2019 r.

Rozeznanie rynku (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Fundacja Akademia Obywatelska zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Rozeznanie rynku 1
Rozeznanie rynku 2
Umowa o przeprowadzenie szkoleń zawodowych 1
Umowa o przeprowadzenie szkoleń zawodowych 2

 

6.11.2018 r.

Informacja o wynikach rekrutacji na szkolenie operator podestów ruchomych przejezdnych w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” trwającego od 17.09.2018 r. do 5.11.2018 r. GRATULUJEMY!!!

Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

Ranking

 

14.09.2018 r.

Fundacja Akademia Obywatelska w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” rozpoczyna rekrutację na szkolenie operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego. Rekrutacja na szkolenie będzie trwała od 17.09.2018 r. do 31.10.2018 r. Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż w przypadku braku wystarczającej ilości chętnych rekrutacja zostanie przedłużona. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.

 

Wierzymy, że nasza praca ma sens

Wasza praca wypełni dużą część waszego życia i jedynym sposobem, aby być naprawdę usatysfakcjonowanym, jest robienie czegoś, w co wierzycie, że jest czymś wielkim. Jedynym sposobem na robienie wielkich rzeczy jest robienie czegoś, co się kocha. Jeśli jeszcze tego nie znaleźliście – szukajcie dalej. Nie idźcie na kompromisy. Jak w wielu przypadkach, serce powie wam, kiedy to znajdziecie. Jak w każdym dobrym związku, będzie coraz lepiej wraz z mijającymi latami. Więc szukajcie, aż znajdziecie. Nie idźcie na kompromisy.

Steve Jobs

Artykuły

Mapa Przeworska

mapa_A3 kopiamapa_A3 kopia

To jeden z licznych zabytków Przeworska nieco zapomniany i niedoceniany zarówno przez mieszkańców miasta jak i turystów. Takich postumentów na terenie Podkarpacia jest wiele a ich geneza wiąże się z licznymi wojennymi zawieruchami jakie przeszły przez ziemie Rzeczpospolitej. Najstarsze postumenty sięgają czasów Potopu Szwedzkiego. Ludność w podzięce za uratowanie losów miast i miasteczek przed najeźdźcami  formowała takie budowle dla uczczenia pamięci poległych bądź upamiętnienia  odniesionego zwycięstwa.

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec Tatarski znajduje się we wschodniej części miasta, przy dawnym szlaku wiodącym na Ruś a swoje powstanie zawdzięcza najazdom wojsk chana z 1624r, który pustoszył pobliskie wioski i miasta. Tatarzy Krymscy w ogromnej sile liczącej 10,000 wojowników pod dowództwem Kantymira Murzy plądrowali centralne ziemie Rzeczpospolitej docierając aż do Sandomierza, w drodze powrotnej zdobyli Krosno by zatrzymać się u bram Przeworska paląc przy tym kilka okolicznych wsi i kościołów. Istnieje kilka legend tego wydarzenia, częściowo sprzecznych, częściowo uzupełniających się.

Jedna z nich zapisana w kronikach miejscowego klasztoru Bernardynów pochodząca z 1634r ukazuje zawiłości ludzkiego życia, braterstwo i najwyższą cenę jaką można zapłacić za szczerą przyjaźń. Dwaj chłopcy wzięci przed latami w jasyr spotkali się ponownie, tym razem po przeciwnych stronach konfliktu. Jeden z nich wykupiony wrócił do kraju, drugi wychowany przez Tatarów dowodził wojskami tatarskimi.  Wydarzenia datuję się na 5.IV. 1624, kiedy jedna z ord tatarskich zapuściła się pod Przeworsk w nadziei na zdobycie łupów jeden z gwardian rozpoznał wśród Tatarów swojego przyjaciela, który przyrzekł przyjacielowi ocalenie miasta.

Nakazał bić w bębny co oznaczało przybycie polskiej odsieczy i sugerować o braku możliwości sforsowania murów miasta. Tatarzy dostrzegli podstęp swojego przywódcy i zabili go w zemście za brak możliwości zdobycia bogactw. Wg różnych przekazów wódz miał zostać powieszony pod Jarosławiem, wg innego przekazu zginął pod Przeworskiem. Na pamiątkę ocalenia miasta i ludności mieszkańcy usypali kopiec a na jego szczycie postawili kapliczkę. Na pamiątkę tragicznych wydarzeń corocznie w Wielki Czwartek przedstawiciele cechu kominiarzy chodzili po mieście i bili w wielki bęben. Niestety tradycja nie została zachowana.

Pierwotny kształt nasypu przypominał ostrosłup ścięty na rzucie prostokąta o wymiarach 16mx6m, taras ściętego stożka miał wymiary 4mx2m i wysokość 4m. Na szczycie kopca stoi murowana kolumna o wysokości 3,5m zakończona kapliczką z drewnianą figurką Chrystusa Frasobliwego pochodzącą z XVIIw. Z czasem kopiec i kolumna uległa zniszczeniu, figurka Chrystusa zaginęła a w jej miejsce postawiono figurkę Matki Bożej, która od tej pory sprawuje pieczę nad miastem.  

Przeworsk choć dziś niewielkie miasto przed wiekami szczycić się mogło bogactwem i bogatą historią czego dowodem są liczne zabytki architektoniczne wychodzące spod ręki wiodących w owych czasach inżynierów. Pierwsze wzmianki o osadzie datowane są na rok 1280 a uzyskane prawa nadane przez kolejnych władców przyczyniały się do rozwoju miasta.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Przełomowym był rok 1393 w którym z rąk króla Władysława Jagiełły miasto uzyskało przywilej lokalizacyjny. Przez kilka następnych wieków Przeworsk pozostawał w rękach prywatnych znamienitych rodów Tarnowskich, Kostków, Ostrogskich i Lubomirskich. Najdłużej w rękach tych ostatnich i to z tym rodem wiąże się bogata historia Zespołu Pałacowo – Parkowego. W 12 hektarowym parku powstał kompleks budynków: pałac, dwie oficyny kordegarda i reprezentacyjna brama, oranżeria, dom ogrodnika, stajnia zaprzęgowych i powozownia z domem koniuszego. Zespół dworski został nabyty przez księżną Izablelę Lubomiską, panią Łańcuta a następnie przekazany Henrykowi Lubomirskiemu. Przy pracach związanych z rozbudową i przebudową pałacyku mieli swój udział wiodący architekci ówczesnej epoki: Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman. Budowę pałacu ukończono w 1807r zastępując późnorenesansową budowlę o charakterze obronnym nadając mu kształt niewielkiego pałacyku o charakterze angielskiego klasycyzmu.

Wraz z przebudową charakter zmienił także ogród. Z włoskiego podzielonego na kwatery użytkowe na kompozycję składają się drzewa egzotyczne platany i tulipanowce a unikalną aleję tworzą graby. Wyważona i uzupełniająca się konstrukcja bryły z podcieniami w których urządzono galerię rzeźby doskonale łączyły się ze skromnym i klasycznym wystrojem wnętrz. Imponująca kolekcja sztuki i bogate księgozbiory zgromadzone przez ówczesnego właściciela budziły zachwyt i podziw licznie przybywających gości.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Tak piękny i gustowny zespół zamkowy gościł m.in. francuskiego poetę  Honoré de Balzaca i przyjaciela Jerzego Lubomirskiego Zygmunta Krasińskiego. Kolejne przebudowy pałacu podnosiły jego prestiż i komfort a znaczny udział w pracach inżynierskich miał inż. Józef Bem, późniejszy bohater Węgier i generał wojsk polskich, projektując system Meinsnera (nawiew ogrzanym powietrzem) funkcjonujący do dziś. Ostatnie prace przy przebudowie obiektu miały miejsce w 1923r. opracowane przez architekta Józefa Gałęzowskiego, wcześniejsze koncepcje z niewiadomych przyczyn nie doczekały się realizacji.

Lata II wojny światowej nie poczyniły istotnych strat w zabudowie jednak jego wyposażenie uległo znacznemu uszczerbkowi w wyniku grabieży niemieckich okupantów, stacjonującej Armii Czerwonej i miejscowej ludności. ocalałą część przekazano w ręce innych jednostek muzealnych m.in. Muzeum – Zamku w Łańcucie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Od początku lat 70. prowadzono kompleksową konserwację i rewaloryzację pałacu przeznaczając go na cele muzealne. Po ukończeniu w połowie lat 80. pełnej konserwacji wnętrz pałacowych, na I piętrze urządzono ekspozycję muzealną, na której eksponowana jest część dawnego wyposażenia uzupełniona zakupami na rynku antykwarycznym. Muzeum nawiązało także kontakty z potomkami ostatniego ordynata Andrzeja Lubomirskiego i tą drogą gromadzi również pamiątki i archiwalia związane z historią rodu książąt Lubomirskich z Przeworska.

Przeworsk malownicze położone miasteczko na Pogórzu Rzeszowskim otoczone rzeką Mleczką od wieków wpisuje się w historię Podkarpacia. Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają XIIIw na miejscu dawnego grodu ruskiego na przecięciu ważnych szlaków. Dzięki licznym przywilejom i utworzeniu w XVw powiatu sądowego Przeworsk stał się drugim ośrodkiem miejskim na ziemi przemyskiej. Nie dziwią zatem liczne zabytki ciekawe pod względem architektonicznym a przede wszystkim bogate historycznie. Na przestrzeni dziejów władcami Przeworska były najznamienitsze rody polskie: Tarnowskich, Ostrogskich i Lubomirskich. Dzięki tym ostatnim nabrał charakteru i kunsztu. Przy pracach związanych z budową rezydencji, parków brali udział znani i cenieni ze swego kunsztu architekci Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman.

Wiek XV i XVI to rozkwit miasta, stało się centrum życia towarzyskiego, handlu i rzemiosła. Niestety, burzliwe dzieje Rzeczypospolitej również na Przeworsku odcisnęły swe piętno. Miasto pustoszone przez najazdy Tatarskie, wojska Kozackie a także szwedzkie podczas potopu (pod Przeworskiem obozował król Karol X) przyczyniło się do powolnego upadku miasta. Dalszych zniszczeń dokonały liczne pożary i epidemie. Pierwszy rozbiór Polski i panowanie cesarzy austriackich doprowadziło do ruiny cechy rzemiosł a wysokie podatki skutecznie hamowały rozwój miasta.

Historia nie była łaskawa, burzliwe dzieje rysowały rozwój regionu i miasta. Przeworsk położony w malowniczym miejscu jest obecnie prężnym ośrodkiem kultury, nauki i turystyki. Stanowi bardzo ciekawą ofertę dla turystyki kulturowej i krajoznawczej. Miasto a dokładnie Sanktuarium Grobu Bożego stanowi miejsce lokalnego kultu dokąd przybywają liczne pielgrzymki. W 2013 udostępniono platformę widokową na wieży przeworskiego ratusza, skąd podziwiać można zapierająca dech w piersi panoramę miasta. We wspomnianym ratuszu znajduje się także Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej.

Przez Przeworsk przebiegają szlaki turystyczne: Via Regia – odcinek Drogi Świętego Jakuba – szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii, Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich – szlak łączący miejscowości, w których istnieją po dziś dzień rezydencje lub znaczące obiekty ufundowane przez Lubomirskich, Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej, Szlak Architektury Drewnianej (Trasa łącznikowa Przeworsk – Lubaczów), Trasa rowerowa: Przeworsk – Studzian – Nowosielce – Białoboki – Ostrów – Mikulice – Krzeczowice – Urzejowice – Przeworsk). Jednym słowem Przeworsk to mieszanka historii, walorów turystycznych i nowoczesności.

Skontaktuj się z nami!